ADMITEREA 2022

LISTELE NOMINALE A CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2022, TURUL I.

Admiterea pentru anul nou de studii 2022-2023 continue, turul II începe la 16/08/2022. În vederea înscrierii candidatului la concursul de admitere, acesta va depune dosarul în cadrul unei singure instituții de învățământ. Dosarul se depune fizic (m. Soroca, str. Ștefan cel Mare 6) sau în format electronic pe pagina web https://eadmitere.sime.md/.

 Dosarul candidatului va cuprinde:

  • 1) copia actului de identitate (orice act de identitate ce conține IDNP, iar în cazul în care persoana nu deține nici un act ce conține IDNP și aparține unei culte religioase, va prezenta act de atestare a convingerii religioase);
  • 2) actul de studii cu anexa respectivă în original. În cazul în care dosarul se depune electronic, actul de studii se va încărca în format pdf/png/jpg, iar în original se va prezenta obligatoriu după anunțarea rezultatelor concursului de admitere în termenul stabilit;
  • 3) 6 fotografii color 3x4 cm. În cazul în care dosarul se depune electronic, candidatul va încărca o fotografie în format pdf/png/jpg, iar după anunțarea rezultatelor acestea se vor prezenta instituției de învățământ în modul stabilit;
  • 4) Dovada achitării taxei de înscriere (30 lei).

Taxa de înscriere poate fi achitată la Moldova AgroindBank pe contul IBAN MD74TRPCBR518430D01203AA, c/f 1008607002130 (IP Școala Profesională, or. Soroca), precum și prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Copii rămași fără ocrotire părintească sunt scutiți de achitarea taxei de înscriere.

În unele cazuri, pot fi solicitate acte confirmative suplimentare (copii cu dizabilități; rămași fără ocrotire părintească; care au cel puțin un părinte cu dizabilitate severă; care au cel puțin un părinte care a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; din familii cu patru şi mai mulţi copii; de etnie romă).

Date de contact comisia de admitere: 0690 72 390; 0696 44 517; 023022210.

Email: admitere.spsoroca@gmail.com

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Învață în siguranță Comportamente și reguli din învățământul profesional tehnic în contextul situației epidemiologice cu COVID-19  vezi aici. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Școala Profesională, or. Soroca este o instituție din sistemul de învățămînt vocațional-tehnic, care oferă condiții optime tinerilor pentru construirea unei cariere de succes în tehnologii informaționale, industria alimentară, alimentația publică, industria ușoară, servicii publice , în acord cu cerințele comunității locale, naționale, internaționale. Acordăm șanse egale și acces la o educație de calitate tuturor care doresc să obțină o profesie. Școala Profesională, or. Soroca își propune: - instruirea bazată pe necesitățile elevilor; - educarea tinerilor în spiritul tradițiilor și obiceiurilor naționale; - dezvoltarea abilităților antreprenoriale; - promovarea modului sănătos de viață și a atitudinii responsabile față de mediul ambiant.

Operator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor

Operator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor

Absolvenții noștri vor avea cunoștințe pentru a realiza asamblarea, dezasamblarea și reutilarea unui PC.  Depanarea și depistarea erorilor apărute atît la nivel hardware cît și software.  Instalarea și configurarea Sistemelor de Operare și a altor programe de aplicații necesare pentru

Controlori Produse Alimentare

Controlori Produse Alimentare

Absolvenții noștri monitorizează și controlează procesul tehnologic în industria alimentară, evaluează calitatea produselor conform standardelor existente, aplică reguli de igienă și siguranță alimentară; implementează cerințele specifice standardelor de tip ISO. În cadrul programului de studiu elevii obțin competențe necesare pentru a

Bucătar – Chelner

Bucătar – Chelner

Absolvenții noștri organizează activitatea de producție culinară, îndrumă, supraveghează și controlează activitatea profesională și de aplicare a normelor igienico-sanitare; răspunde de calitatea și cantitatea preparatelor; însușesc și practică formele de servire modernă, specifică profilului unității; ridică permanent nivelul de pregătire

Cusătoreasă

Cusătoreasă

Elevii, în cadrul programului de studiu, obțin competențe în vederea executării lucrărilor de asamblare a semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic pînă la executarea finală a produsului: efectuarea operațiilor de croire și de confecționare, asigurînd calitate procesului de și întreținerea utilajului, finisarea